Condicións de compra

 

As presentes Condicións Xerais serán de aplicación a todas as vendas dos produtos ofrecidos a través da páxina web www.milramas.org (en diante “Produtos”), e xunto coa oferta, o prezo e a descrición dos mesmos fixados a través de dita páxina web, e, no seu caso, as condicións particulares dos mesmos recollidas no presente documento (condicións particulares), rexerán a relación xurídica entre MilRamas S. COOP. GALEGA (en diante MIL RAMAS) e o CLIENTE, compoñendo a totalidade do acordo entre MilRamas S. COOP. GALEGA e o CLIENTE.

O período de validez das Condicións Xerais de Contratación será o tempo que permanezan publicadas na web, e farán referencia ao produto contratado no momento en que ditas condicións estivesen dispoñibles.

Para a realización de calquera compra a través da Web é requisito indispensable ser maior de idade conforme á lexislación española, así como a aceptación das presentes Condicións Xerais de Contratación por parte do CLIENTE.

 

Identificación das partes

Dunha parte, MIL RAMAS, habilitadora do portal web www.milramas.org, empresa constituída en virtude da lexislación española, con domicilio social en Rúa Moreira 1. Mañufe 36388, Pontevedra – España., con NIF: F27862937
Doutra parte, o CLIENTE, maior de idade, cuxos datos son os que foron consignados por el mesmo nos formularios de rexistro e acreditación. Todos os datos incluídos nos mencionados formularios foron introducidos directamente por el, polo que a responsabilidade sobre a autenticidade dos mesmos corresponde, directa e exclusivamente, ao CLIENTE.

 

Obxecto do contrato

A través da aceptación das presentes condicións xerais, MIL RAMAS obrígase a poñer ao dispor do USUARIO os Produtos adquiridos a través da páxina web www.milramas.org e o CLIENTE obrígase ao pago do prezo indicado no momento de realizar a compra.
MIL RAMAS non permite a adquisición dos Produtos ofrecidos a través da súa páxina web a menores de idade, nin para a súa posterior revenda. Así, a acreditación que se obtén coa adquisición do produto é persoal e intransferible.

 

Proceso de rexistro

Para a adquisición dos Produtos ofrecidos por MIL RAMAS a través da súa páxina web, www.milramas.org, é necesario rexistrarse na devandita páxina web.

Para poder rexistrarse é indispensable ser maior de idade conforme á lexislación española, debendo incorporar a súa data de nacemento para ese efecto no formulario de rexistro.

En relación co proceso de rexistro, o CLIENTE é o único responsable da calidade dos datos introducidos por el mesmo nos formularios e acepta a obrigación de facilitar datos veraces, exactos e completos sobre a súa identidade, segundo solicítase nos formularios de rexistro, compra e acreditación, así como de actualizar todos os datos de rexistro para que estes sigan sendo veraces, exactos e completos. Con todo, o CLIENTE poderá en todo momento modificar e/ou actualizar os seus datos accedendo ao seu perfil de Usuario dentro do portal.

Unha vez rexistrado a través do formulario web disposto para ese efecto, MIL RAMAS enviará ao CLIENTE un correo electrónico de confirmación coa finalidade de autenticar os datos facilitados polo CLIENTE durante o seu rexistro e facilitarlle un nome de usuario e contrasinal co fin de que poida acceder á páxina web.

Se o CLIENTE facilitase calquera dato falso, inexacto ou incompleto, ou se MIL RAMAS tivese motivos suficientes para sospeitar que dita información fose falsa, inexacta ou incompleta, terá dereito a denegarlle o acceso e uso presente ou futuro da web, ou de calquera dos servizos.

 

Produtos

Toda a información dos Produtos ofrecidos por MIL RAMAS, a modo ejemplificativo, pero non limitativo, prezos, características, descrición, contido, etc., están ao dispor do CLIENTE na páxina web de MIL RAMAS, e aparecerán en pantalla en cada caso.

 

Sistema de compra

Con carácter xeral, para a adquisición dos produtos ofrecidos a través da páxina web www.milramas.org, é necesario estar rexistrado na mesma aceptando o aviso legal, condicións da compra e a política de privacidade correspondente.

Lembre que os datos persoais deben indicarse con toda exactitude para evitar confusións ou incidencias na prestación do Servizo, e a entrega dos produtos adquiridos.

Os produtos que se desexen adquirir deberán ser seleccionados e engadidos ao carriño da compra mediante clic sobre a icona correspondente.

Tras a selección dos Produtos desexados, para a adquisición dos mesmos, o CLIENTE deberá cumprimentar o correspondente formulario de compra que lle aparecerá en pantalla, xunto a un resumo identificando dos Produtos seleccionados, o seu prezo total, os impostos aplicables e no seu caso os gastos de envío aplicables.

A verificación de tales datos será única e exclusivamente responsabilidade do CLIENTE. MIL RAMAS non será responsable fronte ao CLIENTE polos erros e inexactitude do pedido se MIL RAMAS remitise os Produtos que constan na confirmación do pedido.

Se o CLIENTE facilitase calquera dato falso, inexacto ou incompleto, ou se MIL RAMAS tivese motivos suficientes para sospeitar que dita información fose falsa, inexacta ou incompleta, resérvase o dereito para cancelar a compra do CLIENTE. En tal caso, MIL RAMAS poñerao en coñecemento do CLIENTE, e procederá á devolución das cantidades pagas, descontando os gastos xerados pola transacción, a través do mesmo medio polo que se realizou o pago, dentro dos catorce (14) días seguintes á devandita comunicación.

Unha vez completado o formulario de compra, o CLIENTE será redireccionado a unha plataforma on- line de pago onde poderá finalizar a compra mediante calquera dos sistemas de pago aceptados.

Confirmada a transacción, o CLIENTE recibirá unha comunicación por correo electrónico coa información do seu pedido. A non recepción desta mensaxe pode deberse a algún problema transitorio das comunicacións na rede ou a algún erro de escritura na dirección de correo electrónico comunicada. En ambos os casos, é aconsellable que se contacte con atención ao cliente a través da dirección de correo espazomilramas@gmail.com

Igualmente é aconsellable que revise os datos incluídos no devandito correo, e en caso de detectar calquera erro, contacte con atención ao cliente a través da dirección de correo espazomilramas@gmail.com

 

Prezos

As características e os prezos dos Produtos, son indicados en pantalla en euros e inclúen o IVE e calquera outro imposto que fóra de aplicación e serán en todo momento os vixentes, salvo erro tipográfico. Tales impostos serán incluídos na factura de forma desagregada.
Os prezos que figuran no sitio web anulan todos os anteriormente publicados e son vixentes no momento da súa publicación. MIL RAMAS comprométese a realizar todo o esforzo posible por manter estes prezos, aínda que se reserva o dereito de modificalos sen aviso previo/previo aviso, comunicándoo ao cliente no momento de realizar un pedido.

 

Formas de pago e seguridade

MIL RAMAS acepta pedidos a calquera hora, 24 horas ao día, todos os días da semana.

Soamente aceptará os pagos realizados a través de tarxeta de crédito e débito. Non se admitirá ningunha outra forma de pago que non sexa a anteriormente mencionada.

O cargo farase on- line, é dicir, en tempo real, a través da TPV (Terminal Punto de Venda) virtual, unha vez comprobouse que os datos comunicados son correctos.

Co obxectivo de dar a máxima seguridade ao sistema de pago, MIL RAMAS toma as medidas necesarias para que os pagos realizados pola adquisición dos Produtos ofrecidos a través da páxina web e/ou App sexan seguros e estean protexidos fronte a intentos de violación por parte de terceiros.

Por razóns de seguridade, MIL RAMAS resérvase o dereito de reter calquera pedido por razóns de seguridade, así como de non permitir temporalmente o acceso aos Produtos e/ou Servizos contratados. Informarase os CLIENTES afectados. Igualmente, MIL RAMAS resérvase o dereito de cancelar un pedido se se considera que non se pode verificar os datos facilitados polo CLIENTE, ou se considera que o Produto foi contratado polo CLIENTE para a súa revenda.

MIL RAMAS non se fará responsable dos atrasos na entrega dos pedidos derivados da falta de autorización polo sistema de pago.

 

Entrega

MIL RAMAS entrega os produtos e servizos na Península. Os gastos correrán a cargo do CLIENTE e aparecerán en pantalla no momento de realizar a compra, xunto ao prazo estimado de entrega.

Polo momento, MIL RAMAS non realiza envíos internacionais dos produtos nin tampouco a Ceuta, Melilla, Illas Baleares e Illas Canarias.

A entrega do pedido terá lugar nun prazo máximo de 3-4 días laborables desde a realización do pedido.

En caso de forza maior que impida ou atrase a entrega do produto e/ou servizo será posto en coñecemento do CLIENTE coa proposición dunha nova data de entrega do Produto sen que se derive responsabilidade algunha para MIL RAMAS. Como casos de forza maior haberá que entender calquera que impida a entrega do pedido por causa allea a calquera das partes, a modo ejemplificativo pero non limitativo, folgas, guerra, inundación ou outra catástrofe natural, carencia ou imposibilidade de aprovisionamento de materiais.

As entregas realizaranse na dirección facilitada polo CLIENTE. Non se realizan entregas a apartados de correos.

Todas as entregas deben ser asinadas á súa recepción. Unha vez fose asinada a mercadoría é responsabilidade do CLIENTE.

Para evitar incidencias na entrega é indispensable cumprimentar correctamente o correspondente formulario sendo obrigatorio encher a casa relativa ao teléfono e correo electrónico de contacto.

 

Cancelación de pedidos

O CLIENTE poderá cancelar sen ningún cargo e sen achegar razón algunha, o pedido de calquera produto, a condición de que este non fose enviado. Teña en conta que os pedidos expídense o primeiro día laboral posterior á compra.

Para realizar a cancelación, deberá contactar co departamento de atención ao cliente a través da seguinte dirección de correo electrónico: espazomilramas@gmail.com

Se o pedido xa saíse dos nosos almacéns, non se poderá realizar a cancelación do mesmo. Con todo, poderá devolver o seu pedido unha vez que o recibira, de acordo coas condicións de devolución seguintes.

Desistencia, devolucións e cambios

No caso de que o CLIENTE tras a recepción do Produto adquirido non quede satisfeito, ten un prazo de 14 días naturais desde a data de recepción do pedido para executar o dereito de desistencia, devolución ou cambio.

Neste sentido, para exercitar o dereito de desistencia, devolución ou o cambio do produto adquirido, deberán cumprirse as seguintes condicións:

O produto debe estar en perfecto estado e co seu envoltorio orixinal. Así mesmo non debe abrirse,  desprecintado ou utilizado.

Debe ser devolto nas mesmas condicións nas que foi recibido coa súa embalaxe orixinal intacta.

A devolución pódese realizar mediante envío por correo ordinario certificado á dirección que se lle mostrará no proceso de cambio, ou que lle achegamos no envío orixinal.

No caso de que exercite o seu dereito de desistencia deberá enviarnos ademais o documento de desistencia debidamente cumprimentada e asinado.

 

Desistencia

O CLIENTE ten o dereito para desistir do presente contrato nun prazo de 14 días naturais sen necesidade de xustificación.

O prazo de desistencia expirará aos 14 días naturais do día que o CLIENTE ou un terceiro por el indicado, distinto do transportista, adquiriu a posesión material do produto.

Para exercer o dereito de desistencia, o CLIENTE deberá notificarnos a súa decisión de desistir do contrato a través dunha declaración inequívoca (por exemplo, unha carta enviada por correo postal, fax ou correo electrónico), ben mediante o envío da mesma a MIL RAMAS, Rúa Moreira 1. Mañufe 36388, Pontevedra, á dirección de correo electrónico espazomilramas@gmail.com

Para cumprir o prazo de desistencia, abonda con que a comunicación relativa ao exercicio pola súa banda deste dereito sexa enviada antes de que venza o prazo correspondente.

 

Formas de pago e seguridade

MIL RAMAS acepta pedidos a calquera hora, 24 horas ao día, todos vos días dá semana.

Soamente aceptará vos pagos realizados a través de tarxeta de crédito e débito. Non admitirase ningunha outra forma de pago que non sexa a anteriormente mencionada.

Ou cargo farase on- line, é dicir, en tempo real, a través dá TPV (Terminal Punto de Venda) virtual, unha vez comprobouse que vos datos comunicados son correctos.

Co obxectivo de dar a máxima seguridade ao sistema de pago, MIL RAMAS toma as medidas necesarias para que vos pagos realizados pola adquisición dúas Produtos ofrecidos a través dá páxina web e/ ou App sexan seguros e estean protexidos fronte a intentos de violación por parte de terceiros.

Por razóns de seguridade, MIL RAMAS resérvase ou dereito de reter calquera pedido por razóns de seguridade, así como de non permitir temporalmente ou acceso aos Produtos e/ou Servizos contratados. Informarase vos CLIENTES afectados. Igualmente, MIL RAMAS resérvase ou dereito de cancelar un pedido #considerar que non pódese verificar vos datos facilitados polo CLIENTE, ou considérase que ou Produto foi contratado polo CLIENTE para a súa revenda.

MIL RAMAS non se fará responsable dous atrasos na entrega dous pedidos derivados dá falta de autorización polo sistema de pago.

 

Entrega

MIL RAMAS entrega vos produtos e servizos na Península. Vos gastos correrán a cargo do CLIENTE e aparecerán en pantalla non momento de realizar a compra, xunto ao prazo estimado de entrega.

Polo momento, MIL RAMAS non realiza envíos internacionais dous produtos nin tampouco a Ceuta, Melilla, Illas Baleares e Illas Canarias.

A entrega do pedido terá lugar nun prazo máximo de 3-4 días laborables desde a realización do pedido.

En caso de forza maior que impida ou atrase a entrega do produto e/ ou servizo será posto en coñecemento do CLIENTE coa proposición dunha nova data de entrega do Produto sen que se derive responsabilidade algunha para MIL RAMAS. Como casos de forza maior haberá que entender calquera que impida a entrega do pedido por causa allea a calquera dás partes, a modo ejemplificativo pero non limitativo, folgas, guerra, inundación ou outra catástrofe natural, carencia ou imposibilidade de aprovisionamento de materiais.

As entregas realizaranse na dirección facilitada polo CLIENTE. Non realízanse entregas a apartados de correos.

Todas as entregas deben ser asinadas á súa recepción. Unha vez fose asinada a mercadoría é responsabilidade do CLIENTE.

Para evitar incidencias na entrega é indispensable cumprimentar correctamente ou correspondente formulario sendo obrigatorio encher a casa relativa ao teléfono e correo electrónico de contacto.

 

Cancelación de pedidos

Ou CLIENTE poderá cancelar sen ningún cargo e sen achegar razón algunha, ou pedido de calquera produto, a condición de que este non fose enviado. Teña en conta que vos pedidos expídense ou primeiro día laboral posterior á compra.

Para realizar a cancelación, deberá contactar co departamento de atención ao cliente a través dá seguinte dirección de correo electrónico: espazomilramas@gmail.com

Se ou pedido xa saíse dous nosos almacéns, non se poderá realizar a cancelación do mesmo. Con todo, poderá devolver ou seu pedido unha vez que ou recibira, de acordo coas condicións de devolución seguintes.

Desistencia, devolucións e cambios

Non caso de que ou CLIENTE tras a recepción do Produto adquirido non quede satisfeito, ten un prazo de 14 días  naturais desde a data de recepción do pedido para executar ou dereito de desistencia, devolución ou cambio.

Neste sentido, para exercitar ou dereito de desistencia, devolución ou ou cambio do produto adquirido, deberán cumprirse as seguintes condicións:

Ou produto debe estar en perfecto estado e co seu envoltorio orixinal. Así mesmo non debe abrirse,  desprecintado ou utilizado.

Debe ser devolto nas mesmas condicións nas que foi recibido  coa súa  embalaxe orixinal intacta.

A devolución #podar realizar mediante envío por correo ordinario certificado á dirección que se lle mostrará non proceso de cambio, ou que lle achegamos non envío orixinal.

Non caso de que exercite ou seu dereito de desistencia deberá enviarnos ademais ou documento de desistencia debidamente cumprimentada e asinado.

 

Desistencia

Ou CLIENTE ten ou dereito para desistir do presente contrato nun prazo de 14 días naturais sen necesidade de xustificación.

Ou prazo de desistencia expirará aos 14 días naturais do día que ou CLIENTE ou un terceiro polo indicado, distinto do transportista, adquiriu a posesión material do produto.

Para exercer ou dereito de desistencia, ou CLIENTE deberá notificarnos a súa decisión de desistir do contrato a través dunha declaración inequívoca (por exemplo, unha carta enviada por correo postal, fax ou correo electrónico), ben mediante ou envío dá mesma a MIL RAMAS, Rúa Moreira 1. Mañufe 36388, Pontevedra, á dirección de correo electrónico espazomilramas@gmail.com

Para cumprir ou prazo de desistencia, abonda con que a comunicación relativa ao exercicio pola súa banda deste dereito sexa enviada antes de que venza ou prazo correspondente.

O seguir navegando neste sitio, aceptas o uso de cookies// Al seguir navegando el sitio, aceptas el uso de cookies. + información

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close